NYILATKOZAT ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Jelen Részvételi Feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) elfogadásával a résztvevő (a továbbiakban: „Résztvevő”) kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a „Cuki videó 2020.” című műsorral (a továbbiakban: „Műsor”) kapcsolatos alább részletezett Feltételeket, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A Feltételek elfogadásával Résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

A jelentkezéskor Résztvevő által elküldött linken megtekinthető  felvételét a Influencer Marketing Kft. (1193 Budapest, Szigligeti utca 5.) tulajdonába kerül.

A jelen Feltételek elfogadásával Résztvevő kijelenti, hogy az általa link útján történő megtekintésre bocsátott, feltöltött, valamint a Műsor felvételein előadott és rögzített tartalom (a továbbiakban: „Felvétel”) csak olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket saját maga készített, vagy amelyek tekintetében megfelelő szerzői jogi felhasználási engedéllyel rendelkezik. Jogsértést valósít meg Résztvevő azoknak az anyagoknak a feltöltésével, elküldésével, amelyeket nem ő készített, vagy amelyek felhasználására nem rendelkezik írásbeli engedéllyel.

Ezért a jelen Feltételek elfogadásával Résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy:

 • –  Résztvevő az egyedüli és kizárólagos szerzője, alkotója, tulajdonosa, illetve jogosultja az általa feltöltött tartalomnak, vagy amennyiben nem, úgy a szerzői jogosulttól a felhasználásra írásbeli engedélyt szerezett, amely alapján a később meghatározott felhasználásokra jogosult engedélyt adni.
 • –  A Résztvevő által feltöltött tartalom nem sért semmilyen szellemi alkotáshoz fűződő, személyiségi vagy adatvédelmi jogot (ideértve pl. szerzői jogokat, védjegyeket stb). Ennek értelmében, amennyiben az általa feltöltött tartalom bármely szerzői jogot tartalmazó elemet (így pl.: zenét, szöveget, filmjelenetet, egyéb művészi alkotást) vagy emberi képmást és/vagy hangfelvételt is tartalmaz, a Feltételek elfogadásával megerősíti, hogy – amennyiben ez szükséges – a felhasználási és egyéb engedélyeket írásban beszerezte (ideértve a Felvételen szereplő személyekét is).
 • –  A feltöltött tartalom bármilyen igénytől mentes (így különösen előadói, kiadói, jogkezelő szervezet általi), továbbá vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Influencer Marketing KFT-t ennek az állapotnak a megváltozásáról.
 • –  Résztvevő a Feltételek elfogadására jogosult, és nincs olyan érvényes televíziós/rádiós/egyéb médiaszereplésre, megjelenésre vonatkozó szóbeli vagy írásbeli szerződése, illetve más kötelezettsége, amely a jelen Feltételekhez való hozzájárulásának akadályát képezné, valamint a Feltételekben meghatározott bármely kötelezettsége teljesítését bármilyen módon veszélyeztetné, akadályozná, vagy korlátozná. 
 • –  Az általa megadott adatok helyesek és a valóságnak mindenben megfelelnek.

  A jelen Feltételek elfogadásával Résztvevő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Influencer Marketing Kft. jogot szerezzen az alábbiakban részletezett felhasználásokra a Műsorral összefüggésben.

– Résztvevő kijelenti, hogy nem jelent még meg sehol sem a linken található felvétel.
1
Résztvevő a Feltételek elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Influencer Marketing Kft. az felvételt bármilyen platformon (ideértve a mobil- és az internetalapú nyilvánossághoz közvetítést is), vágott vagy vágatlan, szerkesztett vagy szerkesztés nélküli formában bármilyen korlátozástól mentesen a nyilvánossághoz közvetítse, továbbá ahhoz, hogy ezen Felvételt az Influencer Marketing Kft. harmadik személyek részére bármilyen – így különösen időbeli és területi – korlátozás nélkül egészben, vagy részben, ellenérték fejében vagy ingyenesen továbbadja, illetve egyéb módon felhasználja.

A jelen Feltételek elfogadásával Résztvevő kijelenti, hogy a Műsorban történő fellépés jelentős népszerűsítő hatására tekintettel a jelen Feltételekért díjazásra semmilyen formában nem tart igényt.

A Műsor, valamint a Felvétel további felhasználására, hasznosítására Résztvevő nem jogosult, a Műsor, valamint a Felvétel bármilyen jellegű és bárminemű korlátozástól mentes felhasználására – beleértve a merchandising jogokat is – kizárólagosan az Influencer Marketing Kft. jogosult.

Az Influencer Marketing Kft. jogosult saját belátása szerint a Műsort, illetve a Felvételt bármilyen módon átdolgozni, szerkeszteni, megváltoztatni, valamint azt a jelen Feltételek szerinti felhasználási jogokkal bármely harmadik személy részére átruházni.

A jelen Feltételek elfogadásával Résztvevő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elkészült Műsort, illetve a Felvételt, azok hanganyagát, illetőleg egyes részleteit az Influencer Marketing Kft., illetve kapcsolt vállalkozásai az Influencer Marketing Kft. csatornáinak, online felületeinek és a Műsor promótálása céljából korlátlanul felhasználhassa.

A Műsort, illetve a Felvételt a Influencer Marketing Kft. a cégcsoportjához tartozó társaságok által üzemeltetett Youtube, Instagram/Facebook csatornák műsorszolgáltatása során, továbbá bármely egyéb (akár jelenleg létező, akár a jövőben létrejövő) médium útján lejátszhatja, közzéteheti, hozzáférhetővé teheti, újragyárthatja, fel- vagy átdolgozhatja, továbbá bármely egyéb módon felhasználhatja.

Az Influencer Marketing Kftnek joga van a Műsort, illetve a Felvételt befogadni, tárolni, másolni, módosítani, átalakítani, adaptálni, szerkeszteni, lefordítani, más mű létrehozásakor alapul venni, más művekbe beépíteni, vagy bármely más módon feldolgozni saját belátása szerint.

Az Influencer Marketing Kft-nek jogában áll harmadik felek részére a Résztvevő által ráruházott jogokat továbbadni. Résztvevő az Influencer Marketing Kft. részére a Műsorral, illetve a Felvétellel kapcsolatban korlátozás nélküli jogot biztosít, hogy reklám- és/vagy szponzorációs tevékenység keretében hasznosítsa azokat (így pl.: a Műsor közzétételét megelőző és azt követő műsoridőt értékesítsen reklámok közzétételével).

Az Influencer Marketing Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Műsor, a Felvétel vagy azok bármely részének közlésétől vagy bármely egyéb értelemben vett elérhetőségének biztosításától eltekintsen, vagy azokat a közzétételt követően bármely okból bármikor eltávolítsa.

Az Influencer Marketing Kft. fenntartja a jogot, hogy a Résztvevő Műsorral kapcsolatos előadását előzetesen és utólagosan is moderálja, szerkessze vagy ellenőrizze azért, hogy megfelel-e a jelen Feltételekben és/vagy a jogszabályokban foglaltaknak, avagy a Műsor arculatának és tartalomszerkesztési elveinek. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a moderálási lehetőség jog és nem kötelezettség, amelyet az Influencer Marketing Kft. saját belátása szerint gyakorol.

A jelen Feltételek elfogadásával Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Műsorban való szereplés az alábbi kötelezettségekkel jár:

a Műsor felvételén való megjelenés;

2
 • -  az Influencer Marketing Kft. kapcsolatos mindennemű megnyilvánulás során olyan megjelenés és magatartás tanúsítása, amely megfelel az Influencer Marketing Kftroől és brandjeiről, valamint a Műsorról kialakult, illetve kialakítani kívánt képnek, jóhírnévnek, és nem alkalmas ezek bármelyikének megsértésére;
   

 •  

  Résztvevő hozzájárul, hogy az Influencer Marketing Kft. reklámkampányai során felhasználja a Felvételt részben vagy egészben, vágott vagy vágatlan formában, szerkesztve vagy szerkesztés nélkül, továbbá, hogy a Műsorral bármely módon összefüggő vagy a Résztvevővel kapcsolatos tényeket, adatokat, információkat nyilvánosságra hozza, harmadik személyek rendelkezésére bocsássa.

  Az Influencer Marketing Kft.  jogosult a jelen nyilatkozatból eredő jogait és kötelezettségeit bármely, a  cégcsoporthoz tartozó harmadik személy részére átruházni a Résztvevő írásbeli értesítése mellett.
   

  Jelen Feltételek elfogadásával Résztvevő tudomásul veszi, hogy köteles a tevékenysége során tudomására jutott, az Influencer Marketng Kft. annak társ- és kapcsolt vállalataira vonatkozó minden – így különösen gazdálkodásra, működésre, valamint a műsorszámokra, alkalmazottakra, munkatársakra, rendezvényekre, projektekre, üzleti tervekre vonatkozó – információt üzleti titokként kezelni, és harmadik személyekkel szemben korlátlan ideig megőrizni, továbbá tudomásul veszi, hogy harmadik személyek részére csak és kizárólag az Influencer Marketing Kft előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhat felvilágosítást.

  A Résztvevő végül tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Influencer Marketing Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor megváltoztassa, ideértve a Műsor szerkezetét, a lebonyolítás menetét, azzal, hogy a jelen Feltételek alapján az Influencer Marketing Kft. a Műsor lebonyolítására nem köteles, illetve a Műsor létrehozásával és/vagy lebonyolításával bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felhagyhat, és a Résztvevő ebben az esetben semmilyen igénnyel vagy követeléssel nem élhet az Influencer Marketing Kftvel szemben.